Regulamin

CYKLU TRENINGÓW WAKACJE Z ASICS – OCHOTA NA RUCH

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem cyklu treningów o nazwie WAKACJE Z ASICS – OCHOTA NA RUCH (zwanego dalej „ Treningami”) jest firma ASICS Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7B, 02-366 Warszawa, (zwana dalej „Organizatorem”).

 2. Partnerami treningów są:

  1. Urząd dzielnicy Ochota m.st. Warszawa;

 3. Celem treningów jest popularyzacja prawidłowych i efektywnych form aktywności fizycznej.

 

TRENINGI WAKACJE Z ASICS – OCHOTA NA RUCH

 1. Udział w treningach jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

 2. Aby wziąć udział w treningu wymagane jest ukończenie 16. roku życia. Młodsi uczestnicy mogą ćwiczyć tylko w obecności swojego opiekuna.

 3. Osoby obecne na treningu (zwane dalej „Uczestnikami”) trenują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji. Wpisanie się na listę obecności oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w treningu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w treningu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 4. Organizatorzy zalecają Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań, do udziału w treningach.

 5. Szczegóły dotyczące treningów:

  1. Treningi WAKACJE Z ASICS – OCHOTA NA RUCH organizowane są na terenie warszawskiego Parku Szczęśliwickiego.

  2. Treningi organizowane są w terminie 25.06-29.08.2019. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek oraz czwartek z wyłączeniem 15.08 (święto państwowe).

  3. Treningi każdorazowo rozpoczynają się o godzinie 18:30. Organizator zachęca uczestników do pojawienia się na treningu min. 15 minut wcześniej (celem np. odbioru kluczyka do szafki). Czas treningu nie przekroczy 90min.

 6. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do poleceniem trenera prowadzącego.

 7. Organizator udostępnia Uczestnikom na czas trwania treningów bezpłatne wejście na odkrytą pływalnię OSiR Ochota w Parku Szczęśliwickim, z możliwością przebrania się. Kategorycznie zabrania się korzystania z miejsc nieudostępnionych przez Organizatora.

 8. Organizator udostępnia Uczestnikom potrzebną liczbę szafek do bezpiecznego przechowywania swoich rzeczy na terenie odkrytej pływalni OSiR Ochota.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie Uczestników zajęć.

 10. Z pomieszczeń oraz urządzeń udostępnionych przez Organizatora należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji przekazanych przez Organizatora.

 11. Udział w treningu jest jednoznaczny z zapoznaniem się z powyższym regulaminem oraz jego akceptacją. Uczestnicy są zobligowani do jego przestrzegania.

 

KARTA RABATOWA

 1. Warunkiem otrzymania „Karty Rabatowej” jest przystąpienie do treningu WAKACJE Z ASICS – OCHOTA NA RUCH oraz akceptacja regulaminu treningów WAKACJE Z ASICS – OCHOTA NA RUCH.

 2. Okres ważności: karty 25.06-29.08.2019.

 3. Karta rabatowa uprawnia do 25% rabatu na zakup nieprzecenionych produktów marki ASICS.

 4. Rabat przysługuje tylko przy zakupach w sklepie internetowym: http://www.asics.pl.

 5. Przysługujący rabat nie łączy się z innymi promocjami i może być wykorzystany 1 raz w okresie ważności Karty.

 

KARTA FREKWENCJI

 1. Każdy z uczestników treningów WAKACJE Z ASICS – OCHOTA NA RUCH otrzymuje Kartę Frekwencji.

 2. Po każdym zakończonym treningu Organizator odnotowuje obecność Trenującego za pomocą pieczątki pod odpowiednią datą.

 3. Nie ma możliwości wstecznego podbicia daty oraz wykorzystania Karty Frekwencji innego uczestnika.

 

KONKURS FREKWENCJI

 1. Organizator nagrodzi 3 osoby spośród Uczestników, które wykażą się największą frekwencją podczas treningów WAKACJE Z ASICS – OCHOTA NA RUCH.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dodatkowej rywalizacji w formie zadania lub ćwiczenia, w przypadku dalszych trudności z wyłonieniem zwycięzcy.

 3. Nagrodami w konkursie są 3 pakiety sprzętowe ASICS o wartości 2000zł, wyrażonej w sugerowanych cenach detalicznych brutto.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania pakietu sprzętowego.

 5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

 6. Termin przekazania nagrody zależny jest od aktualnych stanów magazynowych Organizatora.

 7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób.

 

ODWOŁANIE TRENINGU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania treningu z przyczyn losowych, w tym niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 2. O potencjalnym odwołaniu treningów Organizator poinformuje uczestników za pośrednictwem oficjalnego posta na stronie wydarzenia WAKACJE Z ASICS – OCHOTA NA RUCH na portalu Facebook lub za pomocą SMS oraz e-mail.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, przesłania laureatowi konkursu nagrody oraz informacji handlowej Organizatora.

 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w trakcie trwania treningów.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 4. Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość niniejszego Regulaminu, jeżeli bierze lub brał udział w treningach WAKACJE Z ASICS – OCHOTA NA RUCH.

 5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulamin Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

Każdy Twój krok prowadzi Cię do doskonałości. Poznaj bliżej nowe GEL-KAYANO™ 25 , by przekonać się jak najnowsze technologie i innowacje, wpływają na amortyzacje i wsparcie, które będą Ci towarzyszyć przez kolejne kilometry - kolejne lata.

Inspiracja

Początek legendy. Toshikazu Kayano inspirując się egzoszkieletem żuka stworzył produkt, który w kolejnych latach stanie się synonimem komfortu i bezpieczeństwa. Stworzony dla biegaczy długodystansowych, charakteryzował się doskonałą amortyzacją GEL™ ukrytą w strategicznych miejscach. Ta kombinacja jest już klasyką, a nazwisko twórcy tej wciąż aktualnej serii zostało uwiecznione w jej nazwie.

Play play icon

Lider
amortyzacji

Strategicznie umieszczone jednostki GEL™ redukują wstrząsy powstające podczas lądowania, chroniąc kolana i stawy przed obciążeniami.

Responsywność
i lekkość

Połączenie technologii FlyteFoam™ Lyte oraz FlyteFoam™ Propel gwarantuje doskonałe tłumienie drgań przy każdym kontakcie z podłożem, które dynamicznie zmienia się w efektywne wybicie.

Wzorowa
stabilizacja

Duomax™ wraz z Guidance Line™ zapobiegają ruchom skrętnym stopy w kierunku nadpronacji, podczas gdy External Heel Counter™ zapewnia idealne dopasowanie.